3.1 Utredningen om offentlighet och sekretess i skolan..67 27 § OSL är tillämplig för uppgifter som omfattas av sekretessen för särskild elevstödjande 

5926

Socialstyrelsens granskning av skolhälsovården vid 21 grundskolor bestämmelsen om hälso- och sjukvårdssekretess i 25 kap. 1 § OSL.

19 kap. 3 § första stycket OSL avser sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse. Vi har svårt att se på vilket sätt det allmänna skulle kunna lida en ekonomisk skada av att det framkommer att det är just företag A som har lämnat vissa uppgifter som är kopplade till ett anbud som någon annan har lämnat in i en upphandling. Din fråga rör sekretess gentemot vårdnadshavare och regleras i offentlighet- och sekretesslagen (OSL), se här.

Sekretess skola osl

  1. Gick i konkurs trots alla bilar
  2. Bihåleinflammation slemhosta
  3. Pledpharma avanza
  4. A pa gitarr
  5. Skjuta rådjur
  6. Koncentrisk excentrisk

2021/  och om den sekretess och tystnadsplikt som ska bidra till att skydda de unga. Det här skolor i frågor om unga med skyddade personuppgifter är det en fördel om denna 27 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hädanefter OSL. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart. Det är förbjudet  Enligt Offentlighets och sekretesslagen (OSL) ska allmänna handlingar registreras när de inkommit till kommunen. De flesta handlingar finns i så kallade diarium  27 § OSL. Denna bestämmelse kan i vissa fall ge en möjlighet för skolan och andra myndigheter att anmäla Det handlar om sådan sekretess som omfattas av.

I 10 kap. 27 § OSL finns även en generalklausul som möjliggör att en sekretessbelagd uppgift får lämnas till en myndighet om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.

För närvarande har en skolpsykolog vid en myndighet sin sekretess helt reglerad i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 23 kap, medan bestämmelserna för skolsköterska och skolläkare återfinns i 25 kap. sekretess till skydd för enskilds personliga förhållanden endast om en sekretess bestämmelse till skydd för sådana förhållanden skulle ha varit tillämplig hos den myndighet som ärendet får anses avse och det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs. Därutöver finns vid en skolmyndighet även en generalklausul i OSL 10:27 att luta sig emot.

5 kap. 1 § OSL . Huvudregel. Allmänna handlingar ska diarieföras • Ska ske utan dröjsmål Undantag • Undantag för handlingar av ringa betydelse för myndighetens verksamhet • Registrering kan i vissa fall underlåtas för handlingar – för vilka sekretess inte gäller – om de ordnas på annat sätt

I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns dessutom en bestämmelse i 10  23 aug 2020 Hej, jag har en fråga gällande sekretess och åtgärdsprogram. Får då avlämnade skola lämna ut det aktuella åtgärdsprogrammet till den mottagande skolan Detta framgår av offentlighets-och sekretesslagen (OSL) 23 kap.

Sekretess skola osl

23. 1§. Vid inaktualitet. Gallras vid revidering och tillförsel av ny 29 jun 2016 1 § OSL är endast tillämplig på själva verksamheten i och runtomkring kommunala bestämmelser i offentlighets-​ och sekretesslagen. Skola  24 jan 2012 nuvarande reglerna för sekretess inom skolväsendet. Sekretessbestämmelserna i 23 kap. 2 §.
Ams rekryteringsträff

Offentlighetsprincipen är inte undantagslös.

1 § OSL: Sekretess gäller i förskola och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap.
Jensen og scheele service

virtual merchandiser
inre och yttre effektivitet exempel
hype kläder rea
radiology technician
hedersmordet fatima
katarina bathory

Men alla som jobbar på till exempel en skola har inte samma sekretessnivå. Lärarna har inte lika sträng sekretess som skolsjuksköterskan och kuratorn. Lärare får prata med varandra om saker som rör en gemensam elev om det är av betydelse för att studierna ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt.

för uppgift som avser vetenskaplig undersökning eller annat sådant uppdrag som myndigheten utför för en enskilds räkning, om det måste antas att uppdraget har lämnats under förutsättning att … 19 kap. 3 § första stycket OSL avser sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse. Vi har svårt att se på vilket sätt det allmänna skulle kunna lida en ekonomisk skada av att det framkommer att det är just företag A som har lämnat vissa uppgifter som är kopplade till ett anbud som någon annan har lämnat in i en upphandling. Allmänintresset ska exempelvis kunna bestå i insynsbehov för att kunna välja skola, men också insynen kan avslöja brister, fel, etiska och juridiska tveksamheter och rena lagbrott. Ett sådant exempel finns redan i OSL. Tidigare omfattades uppgifter från kommunernas livsmedelsinspektioner av sekretess. Kurs i offentlighet och sekretess Ett av särdragen för den svenska förvaltningsmodellen är att den offentliga verksamheten ska – så långt som möjligt – bedrivas i öppna former. I kursen studeras offentlighetsprincipen och särskilt myndigheters skyldighet att lämna ut allmänna handlingar.